Certificatie

VCA**

Ontstaan van het VCA-systeem
Het huidige certificatiesysteem is het resultaat van een ontwikkelingstraject dat in 1989 via de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid is gestart. In deze werkgroep met vertegenwoordigers van vooral petrochemische bedrijven werd het idee ontwikkeld om een uniform en objectief systeem op te zetten dat de mogelijkheid zou bieden om aannemersorganisaties te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties. Na het mede betrekken van vertegenwoordigers vanuit de aannemingswereld, heeft dit geleid tot een checklist, die na een proefperiode in het Europoort-Botlek gebied onder auspiciën van de Stichting EBB door de industrie aanvaard is als uniform systeem en industriestandaard.

Organisatie van het VCA-systeem
Om een bredere (landelijke) introductie te vergemakkelijken is het systeem begin 1994 ondergebracht in de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid, met als uitvoerend orgaan het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA). Dit College beheert het systeem in kwalitatieve zin en ziet toe op de juiste toepassing van het systeem en de procedures.
Tevens is het systeem onder de Raad voor Accreditatie (RvA, voorheen Raad voor de Certificatie) gebracht. Hiermee wordt de objectiviteit gewaarborgd, de certificatie-instelling getoetst op voldoende expertise en wordt een juiste uitvoering van de procedures en een onafhankelijke klachtenprocedure gegarandeerd.

Voordeel is dat het systeem (het zogenaamde certificatieschema) ook voldoet aan de eisen die in Europese normen zijn vastgelegd, waardoor de internationale toepassing en wederzijdse erkenning tussen de Europese landen vereenvoudigd wordt (er wordt voldaan aan de Europese standaard).
De gezamenlijke zorg van opdrachtgevers en aannemers voor veiligheid is inmiddels ook vastgelegd in een aantal wettelijke verplichtingen (Arbeidsomstandighedenwet).

Een goed instrument vraagt om een zorgvuldige inzet!
Steeds meer opdrachtgevers (en opdrachtnemers) onderkennen de toegevoegde waarde van VCA-certificering. Een toenemend aantal bedrijven gaat dan ook het certificatietraject in. Certificeren vraagt vaak flinke inspanningen van een bedrijf. Het totale VGM-beheersysteem wordt doorgelicht. Alleen al daarom, maar ook om de exclusiviteit van VCA als controle-instrument te waarborgen, is het van groot belang om alleen dan certificering van een opdrachtnemer te eisen als er echt sprake is van risicovolle werkzaamheden in de zin van VCA.

Wat is het VCA-systeem?
VCA staat voor VGM Checklist Aannemers.
De volgende definities worden gebruikt:
- Veiligheid: veiligheid, gezondheid en milieu (VGM);
- Checklist: vragenlijst uitgewerkt als doorlichtings- en screeningsysteem;
- Aannemers: opdrachtnemers, bedrijven (contractors) die bij derden (opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten.

Veiligheid, gezondheid en milieu zijn bij (petro)chemische en aanverwante bedrijven zeer belangrijke aandachtspunten. Als gevolg van herstructurering binnen de industrie worden werkzaamheden in toenemende mate uitbesteed aan derden. Hierdoor neemt de invloed van deze partijen op de totale veiligheid binnen een locatie sterk toe. Selectie van aannemers, die in staat zijn om een goed veiligheids-, gezondheids- en milieubeleid te voeren is dan ook cruciaal om een goed niveau in stand te houden en dit te verbeteren. Met name dit laatste, het continue verbeteren van de veiligheidsprestaties, heeft in de laatste versie van de VCA (2000/03) nadrukkelijk de aandacht gekregen.

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu
Als arbeidsorganisatie wenst GCS Groep een beeld uit te stralen en te handelen als een organisatie op wiens intentie en inzet m.b.t. Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu vertrouwd kan worden. Het tot stand brengen en handhaven van veilige en milieuverantwoorde arbeidsomstandigheden zijn in onze organisatie geïntegreerde doelstellingen. Wij zullen met onze organisatie en dienstverlening op een dusdanige wijze opereren, zodat de Veiligheid, Gezondheid en Welzijn van onze werknemers en derden is gewaarborgd. Zij worden niet blootgesteld aan onaanvaardbare risico's, zoals vastgelegd in vergunningen en procedures, welke tevens bepaald worden door de meest recente inzichten en de laatste stand der techniek.Ondernemingsbeleid
GCS Groep zal tenminste voldoen aan alle wettelijke voorschriften en vergunningsvoorwaarden en zal naar een continue verbetering streven op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. Binnen Godijn Cleaning Service weet een ieder zich gebonden aan de regels m.b.t. veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Dit is de individuele en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle werknemers. Om dit te bereiken zullen door de werkgever middelen ter beschikking gesteld worden en instructies, voorlichting en richtlijnen gegeven worden. Ook zal het management een positieve houding aannemen en nauw betrokken zijn bij het werken aan veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. De directie is eindverantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu bij GCS Groep.

De directie zal zich door regelmatig en gestructureerd overleg op de hoogte houden van de uitwerking en naleving van haar beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Aan de hand van de opgedane ervaring zal zij haar beleid zonodig bijstellen. GCS Groep is er van overtuigd dat een gezamenlijk beleid met betrekking tot veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu door een ieder op zijn/haar niveau uitgewerkt zal worden.
Het ondernemingsbeleid van GCS Groep is er op gericht persoonlijk letsel, branden, schaden en blootstellingen aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, alsmede negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk te beperken.